Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt , thuốc Advil

Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Advil - 360 viên

 1 nhật xét

Mã sản phẩm: TBM2013007

550.000 VNĐ

Còn hàng
550 điểm
Thuốc Giảm Đau Hạ Sốt Advil - 360 viên http://thuocbomy.com/images/detailed/0/Advil-thuoc-tri-dau-nhuc.jpg <p> Bạn thường xuy&ecirc;n phải suy nghĩ, l&agrave;m vi&ecirc;̣c nặng ? Thường xuy&ecirc;n phải chịu đựng những cơn đau đ&acirc;̀u, đau lưng, đau cơ tay ch&acirc;n do cường đ&ocirc;̣ l&agrave;m vi&ecirc;̣c li&ecirc;n tục? Bạn đang phải ch&ocirc;́ng chọi với cơn đau răng kh&oacute; chịu, khi&ecirc;́n bạn bực m&igrave;nh ? Hay những đợt cảm c&uacute;m, những cơn s&ocirc;́t li&ecirc;n tục &acirc;̣p đ&ecirc;́n khi&ecirc;́n bạn m&ecirc;̣t m&otilde;i ?! Nhưng t&acirc;́t cả những thứ tr&ecirc;n giờ kh&ocirc;ng l&agrave; g&igrave; cả, v&igrave; nay đ&atilde; c&oacute; Thuốc Advil !!! Thuốc Advil với Ibuprofen 200 mg sẽ đ&acirc;̣p tan t&acirc;́t cả những cơn đau nhức gi&ugrave;m bạn, gi&uacute;p bạn nhanh ch&oacute;ng l&acirc;́y lại tinh th&acirc;̀n, ti&ecirc;́p tục với c&ocirc;ng vi&ecirc;̣c, cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng hằng ng&agrave;y của bạn !!!</p> <p> <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>T&aacute;c dụng:</strong></span></em> Đi&ecirc;̀u trị tức thời c&aacute;c tri&ecirc;̣u chứng</p> <p> &bull; Đau đ&acirc;̀u.</p> <p> &bull; Đau lưng.</p> <p> &bull; Đau nhức cơ.</p> <p> &bull; Đau răng.</p> <p> &bull; Cảm c&uacute;m th&ocirc;ng thường.</p> <p> &bull; Gi&uacute;p hạ s&ocirc;́t nhanh ch&oacute;ng.</p> <p> &bull; Đau bụng kinh</p> <p> <strong>Bảng liệt k&ecirc; th&agrave;nh phần v&agrave; hướng dẫn sử dụng thuốc:</strong></p> <p> <img alt="" src="http://thuocxachtay.com/Sites/5671/Data/images/advil.png" style="width: 534px; height: 115px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Hướng D&acirc;̃n sử dụng:</strong></span></em>&nbsp; Uống 1 vi&ecirc;n (200mg) mỗi 4-6 tiếng đồng hồ, mỗi ng&agrave;y (trong v&ograve;ng 24 tiếng đồng hồ)kh&ocirc;ng uống qu&aacute; 6 vi&ecirc;n ; nếu qu&aacute; đau th&igrave; c&oacute; thể uống 2vi&ecirc;n/l&uacute;c, nhưng cũng kh&ocirc;ng uống qu&aacute; 6 vi&ecirc;n/ng&agrave;y trừ khi c&oacute; b&aacute;c sỹ Người lớn &amp; trẻ em Tr&ecirc;n 12 tu&ocirc;̉i 1-2 vi&ecirc;n mỗi 4-6 giờ, kh&ocirc;ng qu&aacute; 6 vi&ecirc;n/24 giờ.</p> <p> <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lưu &yacute;:</strong></span></em> &nbsp;Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho trẻ em &lt; 12 t. Tiền căn qu&aacute; mẫn với ibuprofen, aspirin &amp; c&aacute;c NSAID kh&aacute;c. Xuất huyết dạ d&agrave;y- t&aacute; tr&agrave;ng tiến triển. Thận Trọng: Phụ nữ c&oacute; thai &amp; cho con b&uacute;. Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thuốc qu&aacute; 10 ng&agrave;y. Lo&eacute;t dạ d&agrave;y- t&aacute; tr&agrave;ng nặng hay tiến triển. Sử dụng thu&ocirc;́c cho trẻ em dưới 12 tu&ocirc;̉i phải c&oacute; chỉ định v&agrave; sự theo d&otilde;i của b&aacute;c sĩ. Chỉ d&ugrave;ng thuốc hạ sốt cho trẻ khi th&acirc;n nhiệt của trẻ tr&ecirc;n 38,50C. Ch&uacute; &yacute; chườm m&aacute;t v&agrave; bổ sung oresol đề ph&ograve;ng mất nước cho trẻ.</p> <p> Thu&ocirc;́c cũng c&oacute; những t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong mu&ocirc;́n chung gi&ocirc;́ng như c&aacute;c thuốc kh&aacute;ng vi&ecirc;m kh&ocirc;ng steroid kh&aacute;c nhưng &iacute;t c&oacute; t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong mu&ocirc;́n đ&ocirc;́i với dạ d&agrave;y &ndash; ru&ocirc;̣t hơn.</p> <p> Thu&ocirc;́c cũng ảnh hưởng tới sự ức ch&ecirc;́ k&ecirc;́t t&acirc;̣p ti&ecirc;̉u c&acirc;̀u, nhưng t&aacute;c dụng n&agrave;y c&oacute; th&ecirc;̉ h&ocirc;̀i phục được</p> <p> <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>M&ocirc;̣t s&ocirc;́ t&aacute;c dụng phụ:</strong></span></em> Ợ n&oacute;ng, đau dạ d&agrave;y nhẹ, r&ocirc;́i loạn ti&ecirc;u h&oacute;a, nhức đ&acirc;̀u, ch&oacute;ng mặt, lo lắng, phản ứng nhạy cảm</p> <p> Khi d&ugrave;ng kết hợp&nbsp;một&nbsp;số&nbsp;thuốc nhất đinh theo toa, chế&nbsp;độ&nbsp;ăn&nbsp;uống&nbsp;c&oacute; thể dẫn đến&nbsp;t&aacute;c&nbsp;dụng&nbsp;kh&ocirc;ng mong muốn như:</p> <p> &bull;&nbsp;Giảm&nbsp;hiệu quả thuốc</p> <p> &bull;&nbsp;Giảm&nbsp;khả năng hấp thụ thuốc</p> <p> &bull;&nbsp;L&agrave;m mất t&aacute;c dụng hoặc giảm t&aacute;c dụng thuốc</p> <p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi d&ugrave;ng.</span></strong></p> <p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Nếu cần th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, xin hỏi &yacute; kiến b&aacute;c sỹ.</span></strong></p> 550.000 VNĐ
4.0000 5 1

Tính năng

  • Giảm đau Giảm đau
  • Hạ sốt Hạ sốt
Advil
USA

Chi tiết

Bạn thường xuyên phải suy nghĩ, làm việc nặng ? Thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu, đau lưng, đau cơ tay chân do cường độ làm việc liên tục? Bạn đang phải chống chọi với cơn đau răng khó chịu, khiến bạn bực mình ? Hay những đợt cảm cúm, những cơn sốt liên tục ập đến khiến bạn mệt mõi ?! Nhưng tất cả những thứ trên giờ không là gì cả, vì nay đã có Thuốc Advil !!! Thuốc Advil với Ibuprofen 200 mg sẽ đập tan tất cả những cơn đau nhức giùm bạn, giúp bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục với công việc, cuộc sống hằng ngày của bạn !!!

Tác dụng: Điều trị tức thời các triệu chứng

• Đau đầu.

• Đau lưng.

• Đau nhức cơ.

• Đau răng.

• Cảm cúm thông thường.

• Giúp hạ sốt nhanh chóng.

• Đau bụng kinh

Bảng liệt kê thành phần và hướng dẫn sử dụng thuốc:

Hướng Dẫn sử dụng:  Uống 1 viên (200mg) mỗi 4-6 tiếng đồng hồ, mỗi ngày (trong vòng 24 tiếng đồng hồ)không uống quá 6 viên ; nếu quá đau thì có thể uống 2viên/lúc, nhưng cũng không uống quá 6 viên/ngày trừ khi có bác sỹ Người lớn & trẻ em Trên 12 tuổi 1-2 viên mỗi 4-6 giờ, không quá 6 viên/24 giờ.

Lưu ý:  Không dùng cho trẻ em < 12 t. Tiền căn quá mẫn với ibuprofen, aspirin & các NSAID khác. Xuất huyết dạ dày- tá tràng tiến triển. Thận Trọng: Phụ nữ có thai & cho con bú. Không dùng thuốc quá 10 ngày. Loét dạ dày- tá tràng nặng hay tiến triển. Sử dụng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi phải có chỉ định và sự theo dõi của bác sĩ. Chỉ dùng thuốc hạ sốt cho trẻ khi thân nhiệt của trẻ trên 38,50C. Chú ý chườm mát và bổ sung oresol đề phòng mất nước cho trẻ.

Thuốc cũng có những tác dụng không mong muốn chung giống như các thuốc kháng viêm không steroid khác nhưng ít có tác dụng không mong muốn đối với dạ dày – ruột hơn.

Thuốc cũng ảnh hưởng tới sự ức chế kết tập tiểu cầu, nhưng tác dụng này có thể hồi phục được

Một số tác dụng phụ: Ợ nóng, đau dạ dày nhẹ, rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, chóng mặt, lo lắng, phản ứng nhạy cảm

Khi dùng kết hợp một số thuốc nhất đinh theo toa, chế độ ăn uống có thể dẫn đến tác dụng không mong muốn như:

• Giảm hiệu quả thuốc

• Giảm khả năng hấp thụ thuốc

• Làm mất tác dụng hoặc giảm tác dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Nhận xét

Thuốc này giảm đau hiệu quả nhưng không biết dùng nhiều có gì không ta?

Đang tải...